Διόρθωση τόπου γέννησης, κυρίου ονόματος, ηλικίας

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπόδειγμα.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής ή
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΑΡ.11 Ν.2119/93)