Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (με πλησιέστερους συγγενείς)

 

 Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (από Υπόδειγμα).
  • 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 από 2 μάρτυρες που γνωρίζουν, στις οποίες να αναφέρονται αναλυτικά οι συγγενείς του θανόντα μέχρι Δ΄ βαθμού (από Υπόδειγμα).