Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  • Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος
  • Σύμφωνη πρόταση του διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου
  • Υπεύθυνη δήλωση - Υπόδειγμα 8α
  • Υπεύθυνη δήλωση - Υπόδειγμα 8β