Εγγραφή σημείου υδροληψίας στο ΕΜΣΥ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την ηλεκτρονική αίτηση

Χρειάζεται παράβολο υπέρ του πρασίνου ταμείου αξίας 100 ευρώ