Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση και τέκνων λόγω γέννησης - φοίτησης

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
  • Υπεύθυνη δήλωση  (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΑΡ.11 Ν.2119/93)