Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου, τόπου γέννησης

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία      
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
  • Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού