Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή, αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.
  • Πιστοποιητικό Δήμου, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του αναγνωριζόμενου.
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία.