Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (δίχως πλησιέστερους συγγενείς)

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986