Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής του/της σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους και περί της οικογενειακής του κατάστασης