Μεταδημότευση λόγω αρχικής δημοτικότητας γονέα ή τέκνου

 

 Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπόδειγμα.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Μεταδημότευσης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται εφάπαξ χρήση της ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας.