Μεταδημότευση αγάμου

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Βεβαίωση 2 ετούς μονίμου κατοικίας στο δήμο μας