Αλλαγή επωνύμου (Μητρώα Αρρένων)

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση που προβάλει τους λόγους
  • Πιστοποιητικό απο το Στρατολογικό γραφείο
  • Παράβολο απο το Δημόσιο Ταμείο (15€)
  • Βεβαίωση απο τον εισαγγελέα ότι δεν διώκεται ο ενδιαφερόμενος για αξιόποινη πράξη
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρένων και Δημοτολόγια του ενδιαφερόμενου
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης εφόσον έχει γεννηθεί στο εξωτερικό
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφει:"Δεν έχει επέλθει αλλαγή στα ονοματεπωνυμικά μου στοιχεία. Σε βάρος μου δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ούτε έχω παραπεμφθεί σε δίκη. Καταθέτω την παρούσα υπεύθυνη δήλωση για αλλαγή του επωνύμου από…… σε ……