Βεβαίωση αποκομιδής απορριμάτων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την ηλεκτρονική αίτηση